IMSP CMF Ialoveni
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 8:00-19:00
sâmbăta 8:00-17:00
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Hotline (373 268)2 12 52
Anticamera (373 268)2 12 52
Fax (373 268)2 73 94
E-Mail:
Consultant info@ms.md
PR consultant info-pr@ms.md
Web admin tudorvasilita@mail.ru

 

Servicii

Servicii

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1636 din 18 decembrie 2002
CONTRACT
de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale)
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
nr.05-08/185
mun. Chişinău “29” decembrie 2017
1. Părţile contractante
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - Companie), reprezentată
de către Agenţia teritorială Centru, (în continuare - Agenţie) în persoana dlui Gusacinschi
Vasile, director acţionează în baza Statutului, şi Instituţia medico-sanitară publică „Centrul de
Sănătate Ialoveni”, reprezentată de către dl Cucu Stelian, şef (în continuare - Prestator), care
acţionează în baza Regulamentului au încheiat Contractul de acordare a asistenţei medicale (de
prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare -
Contract), convenind asupra următoarelor:
2. Obiectul contractului
2.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie acordarea asistenţei medicale de către
Prestator, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală (în continuare - Program unic), normele metodologice de aplicare a acestuia şi
de prezentul Contract.
2.2. Suma contractuală anuală este stabilită în mărime de 14 002 172 lei 84 bani (paisprezece
milioane două mii o sută şaptezeci şi doi lei 84 bani). Volumul anual de servicii medicale achitate
din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este specificat în anexele nr.1-3 ale
prezentului Contract.
3. Obligaţiile părţilor
3.1. Prestatorul se obligă:
să acorde persoanelor asistenţă medicală calificată şi de calitate, în volumul prevăzut în
Programul unic şi prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin încheierea unor
contracte cu alţi prestatori, care activează în conformitate cu legislaţia, în caz de imposibilitate
obiectivă de prestare a acestuia;
să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la starea sănătăţii persoanei, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
să elibereze pacienţilor în caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere
la specialiştii de profil;
să verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoană asigurată, utilizînd sistemul
informaţional al Companiei şi actele care atestă identitatea pacientului, iar în caz de necesitate, să
contacteze Compania;
să nu refuze acordarea asistenţei medicale persoanelor în caz de urgenţă;
să acorde servicii- medicale persoanelor, utilizînd formele cele mai econome şi eficiente de
diagnostic şi tratament;
să se aprovizioneze cu medicamente şi să asigure existenţa în stoc a produselor farmaceutice
necesare pentru a fi eliberate Jn condiţiile spitaliceşti;
să informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul şi
condiţiile de acordare a serviciilor medicale, prevăzute în Programul unic şi prezentul Contract;
să ţină la un loc vizibil şi accesibil persoanelor registrul, numerotat, broşat şi parafat de
Companie, al sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor persoanelor asigurate;
să prezinte Companiei pentru coordonare şi aprobare, în termen de 10 zile lucrătoare din data
semnării Contractului, devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală (business-plan), precum şi modificările introduse în acesta, în
cazul încheierii unor acorduri adiţionale la Contract;
să prezinte Companiei, pînă la data de 18 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune,
iar în cazul disponibilităţii mijloacelor financiare şi achitării lunare - pînă la data de 18 a
următoarei luni de gestiune, facturi de modelul stabilit pentru achitarea serviciilor medicale
prestate, conform prevederilor prezentului Contract;
să ţină evidenţa şi să completeze corect şi la timp registrul persoanelor, cărora li s-a acordat
asistenţă medicală, prezentînd Companiei lunar, nu mai tîrziu de data de 5 a lunii imediat
următoare, dări de seamă despre volumul de asistenţă medicală acordat;
să prezinte Companiei, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune,
informaţia privind cazurile tratate cu leziuni corporale şi alte maladii pricinuite persoanelor
asigurate din vina persoanelor fizice şi juridice, după modelul solicitat de Companie;
să prezinte materialele şi să creeze condiţiile necesare în vederea efectuării controlului din
partea Companiei asupra volumului şi modului de acordare a asistenţei medicale, în temeiul
prezentului Contract, precum şi gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;
să comunice Companiei, în termen de cel mult 3 zile după adoptarea deciziei, despre
întreruperea activităţii sau anularea licenţei, reorganizarea sau lichidarea instituţiei, iniţierea
procesului de insolvabilitate, pentru ca Compania să poată încheia contracte cu altă instituţie
medicală;
să respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic şi tratament şi ale protocoalelor
clinice aprobate de Ministerul Sănătăţii;
să utilizeze sistemele informaţionale ale Ministerului Sănătăţii şi Companiei, prezentînd şi
preluînd rapoarte şi alte date prevăzute de actele normative în vigoare şi de prezentul contract;
să asigure veridicitatea datelor incluse în facturile şi dările de seamă prezentate Companiei;
să acopere, din contul mijloacelor financiare obţinute, conform prezentului contract, doar
cheltuielile necesare realizării Programului unic;
să-şi reînnoiască baza tehnico-materială, după caz, din alocaţiile fondatorului şi mijloacele
financiare obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
să utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
numai pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor încadrate în sistemul asigurării obligatorii
de asistenţa medicală şi persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenţă medicală specificată în
Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pentru anul respectiv de gestiune.
3.2. Compania se obligă:
să transfere Prestatorului mijloacele financiare, în conformitate cu facturile prezentate pentru
serviciile medicale acordate persoanelor, în temeiul şi în limitele prezentului Contract;
să verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calităţii şi
costului asistenţei medicale acordate persoanelor, precum şi gestionarea mijloacelor financiare
provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor contractate.
4. Costul serviciilor, termenul şi modul de achitare
4.1. Costul serviciilor medicale, acordate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, se stabileşte în baza tarifelor aprobate de Guvern, în modul stabilit de legislaţie.
4.2. Compania achită lunar sau trimestrial, în dependenţă de mijloacele financiare disponibile
Prestatorului serviciile acordate, conform dărilor de seamă şi facturilor de plată, dar nu mai mult de
volumul prevăzut în prezentul Contract şi nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni de la data
prezentării facturii de plată.
Modalitatea de achitare va fi prevăzută anual în Normele metodologice de aplicare a
Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune.
4.3. Prestatorul va prezenta darea de seamă pentru luna decembrie pînă la data de 24 a lunii şi
factura de plată pentru trimestrul IV pînă la data de 27 decembrie a anului respectiv de gestiune,
ultimele 7 zile ale lunii fiind incluse în darea de seamă pentru luna ianuarie a anului următor.
4.4. Pentru serviciile acordate de către Prestator persoanelor, în conformitate cu Programul
unic şi prezentul Contract, Compania efectuează lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile,
pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din
suma contractuală anuală.
4.5. în cazul în care suma transferată în avans va depăşi suma calculată în baza dărilor de
seamă acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, suma pentru luna
următoare va fi micşorată cu diferenţa obţinută în luna precedentă.
4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală poate fi revăzut în partea majorării sau micşorării lui în dependenţă de activitatea
Prestatorului şi a posibilităţilor financiare ale Companiei.
5. Responsabilitatea părţilor contractante
5.1. Prestatorul este obligat să repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre
achitare a documentelor de plată neautentice, a documentelor de plată cu indicarea pentru achitare a
serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau să fie achitate din fondurile de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate în alt
volum. La serviciile neacordate se atribuie şi cazurile cînd serviciile au fost prestate sub nivelul
cerut al calităţii şi calificării inclusiv condiţionarea procurării de către pacient a medicamentelor,
investigaţiilor şi achitarea altor plăţi nelegitime.
5.2. în cazul confirmării acestor cazuri prin act de control întocmit de structurile abilitate ale
Companiei, Compania va reţine suma prejudiciată din contul transferurilor pentru luna imediat
următoare.
5.3. în cazul confirmării refuzului de acordare a asistenţei medicale prevăzute de Contract,
Prestatorul va achita Companiei o penalitate de 10% din valoarea estimată a serviciilor medicale ce
urmau a fi acordate.
5.3.1 Nu se admite dezafectarea de către Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform
legislaţiei şi prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate în urma controalelor
efectuate, se va percepe suma dezafectată şi se va aplica o penalitate în mărime de 0,1 % din sumă
pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decît cele stabilite de legislaţie,
care se va transfera la conturile Companiei.
5.4. Pentru neachitarea, în termenele stabilite în prezentul Contract, a serviciilor medicale
acordate de către Prestator, Compania va achita o penalitate în mărime de 0,01% din suma restantă
pentru fiecare zi de întîrziere.
5.5. în caz de forţă majoră, Partea care o invocă este exonerată de răspundere în baza
prezentului Contract:
Partea nominalizată trebuie să anunţe cealaltă Parte, în termen de 5 zile, despre apariţia
respectivului caz de forţă majoră, precum şi despre încetarea acestuia;
dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării
cazului de forţă majoră, Partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte Părţi prin
neanunţarea în termen;
în cazul în care acţiunea forţei majore se prelungeşte pe o perioadă de peste 6 luni, fiecare
Parte poate cere rezilierea Contractului.
5.6. Prestatorul este obligat să restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta şi
justificate documentar care, fiind incluse în costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de
Companie conform prezentului Contract.
6. Procedura de încheiere a Contractului şi termenul de valabilitate
6.1. Prezentul Contract se consideră încheiat din data semnării lui de către Părţi şi devine
valabil de la 1 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018.
6.2. Procedura de negociere a condiţiilor Contractului pentru anul următor va fi iniţiată, de
regulă, pînă la data de 1 noiembrie a anului curent de gestiune. Pînă la data de 31 decembrie
Compania pregăteşte şi coordonează cu Prestatorul proiectul contractului şi anexele respective.
7. Modificarea, încetarea şi rezilierea Contractului
7.1. în cazul în care vor surveni modificări ale tarifelor la serviciile medicale, Părţile vor
modifica volumul acestor servicii în limitele sumei contractuale anuale.
7.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din iniţiativa Companiei, printr-o notificare în
următoarele cazuri:
dacă Prestatorul nu începe activitatea în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării
Contractului, în cazul executării de către Companie a obligaţiilor sale stipulate în prezentul
Contract;
în caz de iniţiere a procesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare, retragere sau expirare a
licenţei sau a certificatului de acreditare a Prestatorului precum şi a autorizaţiei sanitare de
funcţionare.
7.3. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Părţile contractante pentru neonorarea
obligaţilor contractuale, cu condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
7.4. în caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislaţiei ce reglementează sistemul
ocrotirii sănătăţii, modul de acordare a asistenţei medicale sau condiţiile de contractare a
prestatorilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Părţile contractante se
obligă în termen de 30 de zile calendaristice din data survenirii modificărilor să modifice prezentul
Contract prin acorduri adiţionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adiţionale în termenul
stabilit în prezentul subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automată a Contractului.
8. Corespondenţa
8.1. Corespondenţa ce ţine de derularea prezentului Contract se efectuează în scris prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul Părţilor.
8.2. Fiecare Parte contractantă este obligată, în termen de 3 zile din data la care intervin
modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax), să notifice celeilalte Părţi contractante
schimbarea survenită.
9. Alte condiţii
9.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, a cîte 8 pagini fiecare, cîte unul pentru
fiecare Parte, cu aceeaşi putere juridică.
9.2. Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea sau alte
pretenţii ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri amiabile de
soluţionare.
9.3. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti abilitate
conform legislaţiei în vigoare.
9.4. Părţile contractante convin asupra faptului că orice obiecţie asupra executării prezentului
Contract va fi expediată în formă scrisă şi Părţile contractante se vor expune pe marginea lor în
decurs de 10 zile din data recepţionării pretenţiei.
9.5. Compania poate delega unele drepturi şi obligaţiuni ce reies din prezentul Contract
agenţiilor sale teritoriale (ramurale).
9.6. Anexele nr.1-3 constituie parte integrantă a prezentului Contract.
Adresele juridice şi rechizitele bancare ale Părţilor
Compania
Compania Naţională de
Asigurări în Medicină
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr.46
IDNO 1007601007778
IBAN: MD32TRPEAA518720A01857AA
Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Cod bancar: TREZMD2X
Prestatorul
IMSP „Centrul de Sănătate Ialoveni”
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
IDNO 1013600022276
IBAN:
MD52TRPCBS518430A00144AA - AMP
MD07TRPCBS518430B00144AA - ÎMCD
Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Cod bancar: TREZMD2X
Semnăturile părţilor
Agenţia Centru
Prestatorul
/
il; Cucu Stelian
(numele reprezentantului Instituţiei medicale)
5
Anexa n r.j2 ^
la Contractul de acordare a asistentei
medicale (de prestare a serviciilor medicale)
in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta
medicala nr. ^ 5
d in ________ ■ S c ţs ' 2017
Asistenţă medicală primară
în conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 Prestatorului i se planifică
următorul volum de asistentă medicală primară:
Nr.
d/o Profil / Grup de vîrstă Tarif per
capita (lei)
Numărul
persoanelor
înregistrate
în IMS ce
prestează
AMP
Suma (lei)
1) Per capita
1 AMP De la 0 pina la 5 ani 471,64 1 964,00 926 300,96
2 AMP De la 5 pina la 50 ani 277,44 19 240,00 5 337 945,60
3 AMP De la 50 ani si peste 416,16 9 008,00 3 748 769,28
4 Suma pentru activitati specifice CS raionale si AMT 10,00 95 367,00 953 670,00
TOTAL: X 125 579,00 10 966 685,84
2) Indicatori Estimativ
1 Suma estimativa pentru indicatorii de performanta 1 827 764,00
TOTAL: X 1 827 764,00
Suma totala alocata pentru asistenta medicala primara constitue 12 794 449,84
Prestatorul
Anexa n r .£ ^ /
la Contractul de acordare a asistentei
medicale (de prestare a serviciilor medicale)
in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta
medicala nr. Ю
d in _________ оШ - / J j j _________ 2017
îngrijiri Medicale Comunitare Si La Domiciliu
In conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 Prestatorului i se planifica
următorul volum de ingriiiri medicale comunitare si la domiciliu:
Nr.
d/o Profil / Grup de virsta Preţul unei
vizite (lei)
Numărul de vizite asistate
de IMD pentru persoane
asigurate din numărul
total de persoane
inregistrate in IMS ce
presteaza AMP
Suma (lei)
1) Per vizita
1 IMD/vizita (tarif nou 2018) 137,25 108,00 14 823,00
TOTAL: X 108,00 14 823,00
2) Buget global
1 Centrul comunitar de sanatate mintala 593 200,00
2 Centrul prietenos tinerilor 599 700,00
TOTAL: X 1 192 900,00
Suma totala alocata pentru îngrijiri medicale comunitare si la domiciliu 1 207 723,00
mpania Prestatorul
Anexa nr.
la Contractul de acordare a asistenţei
medicale (de prestare a serviciilor
medicale) în cadrul asigurării obligatorii ,—
de asistenţă medicală nr. ■&%>/ /(
din _________ 2017
Condiţii speciale
în conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 Părţile contractante au convenit
asupra următoarelor:
1. Executarea prezentului Contract se va efectua în conformitate cu Criteriile de
contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pentru anul 2018 (în continuare - Criterii de contractare).
2. Pentru a obţine finanţare, Prestatorul, în conformitate cu pct. 3.1 din prezentul Contract
şi Normele metodologice cu privire la formarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan)
şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, va prezenta Companiei pentru coordonare şi aprobare, timp de 10 zile
lucrătoare, devizul de venituri şi cheltuieli (business - plan) pe anul 2018.
3. Vizitele de îngrijiri medicale la domiciliu, ce depăşesc numărul de vizite stabilite pentru
un caz conform prevederilor actelor normative în vigoare, nu se achită.
4. Prestatorul va îndeplini întregul volum de asistenţă medicală prevăzut în Programul
unic, inclusiv prin încheierea unor contracte cu alţi prestatori de nivel teritorial sau republican care
activează în conformitate cu legislaţia, în caz de imposibilitate obiectivă de prestare a acestor
servicii.
5. Prestatorul poartă responsabilitate în cazul prescrierii neregulamentare a reţetelor pentru
medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi
pentru eliberarea neargumentată a biletelor de trimitere (F nr.027/e) pentru spitalizare programată
şi servicii medicale de înaltă performanţă. în cazul în care în urma evaluărilor efectuate va fi
constatată prejudicierea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania va
percepe suma prejudiciată, care se va transfera la conturile Companiei.
6. Prestatorul va ţine evidenţa biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice
prestate de alţi prestatori efectuate la trimiterea medicului de familie/medicului specialist de profil,
specificate în anexa nr.4 la Programul unic, precum şi evidenţa biletelor de trimitere (F nr.027/e)
pentru spitalizare programată şi servicii medicale de înaltă performanţă.
7. Prestatorul poartă responsabilitate pentru planificarea/executarea cotei minime a
cheltuielilor pentru investigaţiile paraclinice prestate de alţi prestatori efectuate la trimiterea
medicului de familie/medicului specialist de profil, specificate în anexa nr.4 la Programul unic. în
cazul în care Prestatorul nu va respecta cotele planificate (aprobate) şi va înregistra sold de
mijloace băneşti nevalorificat la sfîrşitul perioadei de gestiune (ţinînd cont de datoriile debitoare şi
creditoare), Compania va reţine diferenţa dintre suma planificată şi cea executată (cheltuieli
efective) din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare.
ACORD ADIŢIONAL NR.l
la Contractul de acordare a asistenţei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală nr. 05-08/185 din 29 decembrie 2017
mun. Chişinău 19 ianuarie 2018
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - Companie), reprezentată de
către dl Dmitrii Parfentiev, director general, care acţionează în baza Statutului şi Instituţia
medico-sanitară publică „Centrul de Sănătate Ialoveni”, reprezentată de către dl Cucu Stelian, şef
(în continuare - Prestator), care acţionează în baza Regulamentului, au convenit asupra
următoarelor:
1. Contractul nr.05-08/185 din 29 decembrie 2017 (în continuare - Contract) se modifică după
cum urmează:
1) capitolele 3 . - 8 . din Contract se expun în redacţie nouă, conform anexei la prezentul Acord
adiţional;
2) punctele 2, 4, 5. din Anexa nr. 3 la Contract se exclud.
2. Prezentul Acord adiţional întră în vigoare la data semnării.
Dmitrii Parfentiev
L.Ş.
Prestatorul
Stelian Cucu
Anexă
la Acordul adiţional nr.l din 19 ianuarie 2018
la Contractul de acordare a asistenţei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală nr. 05-08/185 din 29 decembrie 2017
„3* Obligaţiile părţilor
3.1. Prestatorul se obligă:
să acorde persoanelor asistenţă medicală calificată şi de calitate, în volumul prevăzut în
Programul unic şi prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin încheierea unor contracte cu
alţi prestatori, care activează în conformitate cu legislaţia, în caz de imposibilitate obiectivă de prestare
a acestuia, conform Normelor metodologice de aplicare a Programului unic şi cerinţelor Protocoalelor
Clinice Naţionale;
să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală;
să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la starea sănătăţii persoanei, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
să elibereze pacienţilor în caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere la
specialiştii de profil;
să verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoană asigurată/neasigurată, accesînd
baza de date a Companiei şi actele care atestă identitatea pacientului. In cazul spitalizării, să
stabilească statutul de persoană asigurată/neasigurată la momentul internării. In caz de necesitate, să
contacteze Compania;
să nu refuze acordarea asistenţei medicale persoanelor în caz de urgenţă, iar cheltuielile pentru
asistenţa medicală urgentă în cazul persoanelor neasigurate se vor efectua în condiţiile art.5 alin.(4) din
Legea nr.l585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
să acorde servicii medicale persoanelor, utilizînd formele cele mai econome şi eficiente de
diagnostic şi tratament;
să asigure existenţa în stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice şi consumabilelor
necesare prestării serviciilor medicale prevăzute în Programul unic;
să informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul şi
condiţiile de acordare a serviciilor medicale, prevăzute în Programul unic şi prezentul Contract;
să ţină la un loc vizibil şi accesibil persoanelor registrul, numerotat, broşat şi parafat de
Companie, al sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor persoanelor asigurate;
să planifice proporţional, pe parcursul anului, în limita sumei contractate, volumul şi spectrul de
servicii medicale, asigurînd activitatea Prestatorului în cadrul întregului an de gestiune;
să prezinte Companiei pentru coordonare şi aprobare, în termen de 30 de zile lucrătoare din data
semnării Contractului, devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală (business-plan), precum şi modificările introduse în acesta, în cazul încheierii
unor acorduri adiţionale la Contract;
să prezinte Companiei, pînă la data de 18 a lunii imediat următoare perioadei de gestiune, factura
pentru serviciile medicale prestate şi documentele justificative în modelul solicitat de Companie,
conform prevederilor prezentului Contract şi Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în
cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune;
să ţină evidenţa şi să completeze corect şi la timp registrul persoanelor, cărora li s-a acordat
asistenţă medicală, prezentînd Companiei lunar, nu mai tîrziu de data de 5 a lunii imediat următoare,
dări de seamă despre volumul de asistenţă medicală acordat, conform modelului aprobat de Ministerul
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Companie, pe tipuri de asistenţă medicală;
să prezinte dările de 'seamă pentru luna decembrie/trimestrul IV şi facturile de plată pentru luna
decembrie/trimestrul IV al anului respectiv de gestiune conform termenelor stabilite de Companie,
ultimele zile ale lunii fiind incluse în darea de seamă pentru luna ianuarie a anului următor;
să prezinte Companiei, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune,
informaţia privind cazurile tratate cu leziuni corporale şi alte maladii pricinuite persoanelor asigurate
din vina persoanelor fizice şi juridice, după modelul solicitat de Companie;
să prezinte materialele/documentele şi să creeze condiţiile necesare, inclusiv prin asigurarea
accesului în încăperile de serviciu, în vederea evaluării şi monitorizării din partea Companiei a
volumului şi modului de acordare a asistenţei medicale, în temeiul prezentului Contract, precum şi
..onârn mijloacelor îmanciare provenite dm tonduriie asigurării obligatorii de asistenţă medicală, in
limita serviciilor medicale contractate;
să comunice Companiei, în termen de cel mult 3 zile după adoptarea deciziei, despre întreruperea
activităţii sau anularea licenţei, reorganizarea sau lichidarea instituţiei, iniţierea procesului de
insolvabilitate, pentru ca Compania să poată încheia contracte cu altă instituţie medicală;
să respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic şi tratament şi ale protocoalelor
clinice aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
să utilizeze sistemele informaţionale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Companiei, prezentînd şi preluînd rapoarte şi alte date prevăzute de actele normative în vigoare şi de
prezentul contract;
să asigure veridicitatea datelor incluse în facturile şi dările de seamă prezentate Companiei;
să acopere, din contul mijloacelor financiare obţinute, conform prezentului contract, doar
cheltuielile necesare realizării Programului unic;
să-şi reînnoiască baza tehnico-materială, după caz, din alocaţiile fondatorului şi mijloacele
financiare obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
să utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală numai
pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţa medicală şi persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenţă medicală specificată în
Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
să nu încaseze, de la persoanele asigurate, sume pentru serviciile medicale prestate în cadrul
executării prezentului Contract şi a condiţiilor stabilite în Normele metodologice de aplicare a
Programului unic;
să asigure respectarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru
tratamentul în condiţii de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului n r .l372 din 23 decembrie 2005;
să asigure completarea formularului de reţetă pentru prescrierea şi eliberarea medicamentelor
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu Instrucţiunea
de completare a reţetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, aprobată prin ordinul comun al organului central de specialitate al administraţiei publice în
domeniul respectiv şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
3.2. Compania se obligă:
să transfere Prestatorului mijloacele financiare, în conformitate cu facturile prezentate pentru
serviciile medicale acordate persoanelor, în temeiul şi în limitele prezentului Contract;
să verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calităţii şi costului
asistenţei medicale acordate persoanelor, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor contractate.
4. Costul serviciilor, termenul şi modul de achitare
4.1. Serviciile medicale acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor fi
contractate de Companie în baza tarifelor negociate cu Prestatorul, fară a depăşi tarifele aprobate de
Guvern, şi a costurilor serviciilor medicale aprobate conform actelor normative în vigoare.
4.2. Compania achită lunar sau trimestrial, în dependenţă de mijloacele financiare disponibile
Prestatorului serviciile acordate, conform dărilor de seamă şi facturilor de plată, dar nu mai mult de
volumul prevăzut în prezentul Contract şi nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni de la data
prezentării facturii de plată.
4.3. Abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.43 din 16.01.2018.
4.4. Pentru tipurile de servicii medicale contractate, pentru care în Criteriile de contractare a
instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală este
prevăzută achitarea în avans, Compania efectuează lunar, în limitele mijloacelor financiare disponibile,
pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma
contractuală aferentă acestor servicii.
4.5. In cazul în care suma transferată în avans va depăşi suma calculată în baza dărilor de seamă
acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, diferenţa obţinută va fi reţinută din
contul transferurilor ulterioare sau, după caz, returnată la conturile Companiei.
4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală poate fi revăzut în partea majorării sau micşorării lui în dependenţă de activitatea
Prestatorului şi a posibilităţilor financiare ale Companiei.
4. /. Descrierea detaliată a modalităţii de achitare a serviciilor medicale este prevăzută anual in
Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de
asistenţă medicală.
5. Responsabilitatea Părţilor contractante
5.1. Prestatorul este obligat să repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre
achitare a documentelor de plată neautentice, a documentelor de plată cu indicarea pentru achitare a
serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau să fie achitate din fondurile de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate în alt volum.
La serviciile neacordate se atribuie şi cazurile cînd serviciile au fost prestate sub nivelul cerut al
calităţii şi calificării, inclusiv condiţionarea procurării de către pacient a medicamentelor,
investigaţiilor şi achitarea altor plăţi nelegitime.
5.2. In cazul confirmării cazurilor menţionate la subpunctul 5.1 prin raport de evaluare întocmit
de structurile abilitate ale Companiei, Compania va reţine suma prejudiciată din contul transferurilor
pentru luna imediat următoare.
5 . 2 Prestatorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, asistenţa medicală
specializată de ambulator şi asistenţă medicală spitalicească poartă responsabilitate pentru:
prescrierea neregulamentară şi/sau neargumentată a reţetelor pentru medicamente compensate
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi pentru eliberarea neargumentată a
biletelor de trimitere (F nr.027/e) pentru spitalizare programată şi servicii medicale de înaltă
performanţă. în cazul în care în urma evaluărilor va fi constatată prejudicierea fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, Compania va percepe suma prejudiciată, care se va transfera la contul
Companiei. în cazul completării neregulamentare a formularului de reţetă pentru medicamente
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania va aplica o penalitate
de 5% din suma compensată a reţetelor completate eronat;
înregistrarea neregulamentară a persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce
prestează asistenţă medicală primară. în cazul constatării înregistrărilor duble ale persoanelor, precum
şi lipsa cererilor completate de persoană în modul stabilit, Compania va reţine suma aferentă, la tariful
stabilit în prezentul Contract, din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare şi va aplica o
penalitate în mărime de 10% din suma reţinută, care va fi transferată la contul Companiei;
neasigurarea veridicităţii informaţiei introduse în darea de seamă privind numărul şi lista
nominală a pacienţilor beneficiari, cantitatea de medicamente utilizată, inclusiv medicamente cu
destinaţie specială, consumabile şi dispozitive medicale în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare, precum şi alte acte justificative la cererea Companiei. în cazul constatării
înscrierilor neautentice, Compania va reţine suma aferentă din contul transferurilor pentru perioada
imediat următoare şi va aplica o penalitate în mărime de 10% din suma reţinută, care va fi transferată
la contul Companiei;
nerespectarea Standardelor codificării diagnosticelor şi procedurilor în Sistemul de clasificare în
grupe de diagnostice (DRG). în cazul în care prin nerespectarea lor se constată mărirea neargumentată
a costului cazului, ca urmare a efectuării auditului codificării, se va reţine diferenţa de cost al cazurilor
de pînă la şi după auditul codificării din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare.
5.3. în cazul confirmării refuzului de acordare a asistenţei medicale prevăzute de Contract,
Prestatorul va achita Companiei o penalitate de 30% din valoarea estimată a serviciilor medicale ce
urmau a fi acordate şi va restitui pacientului cheltuielile suportate, confirmate documentar.
5.31. Nu se admite dezafectarea de către Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform
legislaţiei şi prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate în urma evaluărilor şi
monitorizărilor efectuate, .se va percepe suma dezafectată şi se va aplica o penalitate în mărime de
0,1% din sumă pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decît cele stabilite
de legislaţie, care se va transfera la conturile Companiei.
5.32. Prestatorul poartă responsabilitate pentru neexecutarea pretenţiilor înaintate în urma
evaluării efectuate. în cazul neexecutării în termenul stabilit a pretenţiilor înaintate, prestatorului i se
va aplica o penalitate de 1% din suma menţionată în pretenţie, cu aplicarea unui nou termen de
executare a acesteia. în cazul neexecutării repetate a pretenţiei, Compania va aplica o penalitate de 2%
din suma înaintată în ultima pretenţie.
5.4. Fentru neachitarea, in termenele stabilite in prezentul Uontract, a serviciilor medicale
acordate de către Prestator, Compania va achita o penalitate în mărime de 0,01% din suma restantă
pentru fiecare zi de întîrziere.
5.5. în caz de forţă majoră, Partea care o invocă este exonerată de răspundere în baza prezentului
Contract:
Partea nominalizată trebuie să anunţe cealaltă Parte, în termen de 5 zile, despre apariţia
respectivului caz de forţă majoră, precum şi despre încetarea acestuia;
dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului
de forţă majoră, Partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte Părţi prin neanunţarea
în termen;
în cazul în care acţiunea forţei majore se prelungeşte pe o perioadă de peste 6 luni, fiecare Parte
poate cere rezilierea Contractului.
5.6. Prestatorul este obligat să restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta şi justificate
documentar care, fiind incluse în costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de Companie
conform prezentului Contract.
6. Procedura de încheiere a Contractului şi termenul de valabilitate
6.1. Prezentul Contract se consideră încheiat din data semnării lui de către Părţi şi devine valabil
de la 1 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018.
6.2. Procedura de negociere a condiţiilor Contractului pentru anul următor va fi iniţiată, de
regulă, pînă la data de 1 noiembrie a anului curent de gestiune. Pînă la data de 31 decembrie Compania
pregăteşte şi coordonează cu Prestatorul proiectul contractului şi anexele respective.
7. Modificarea, încetarea şi rezilierea Contra c tu lu i
7.1. In cazul în care vor surveni modificări ale tarifelor la serviciile medicale, Părţile vor
modifica volumul acestor servicii în limitele sumei contractuale anuale.
7.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din iniţiativa Companiei, printr-o notificare în
următoarele cazuri:
dacă Prestatorul nu începe activitatea în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării
Contractului, în cazul executării de către Companie a obligaţiilor sale stipulate în prezentul Contract;
în caz de iniţiere a procesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare, retragere sau expirare a
licenţei sau a certificatului de acreditare a Prestatorului precum şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare;
dacă, din motive imputabile Prestatorului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare
de 30 de zile calendaristice;
în cazul refuzului Prestatorilor de a pune la dispoziţia structurilor abilitate cu dreptul de evaluare
şi monitorizare ale Companiei, ca urmare a cererii în scris, a documentelor solicitate privind actele de
evidenţă financiar-contabilă a serviciilor acordate conform Contractului, a documentelor justificative
privind sumele achitate de Companie, a documentelor medicale şi administrative existente la nivelul
Prestatorului evaluat şi monitorizat, precum şi în cazul îngrădirii accesului în încăperile de serviciu, în
vederea evaluării şi monitorizării din partea Companiei.
7.3. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Părţile contractante pentru neonorarea
obligaţiilor contractuale, cu condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
7.4. în caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislaţiei ce reglementează sistemul
ocrotirii sănătăţii, modul de acordare a asistenţei medicale sau condiţiile de contractare a prestatorilor
în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Părţile contractante se obligă în termen de
30 de zile calendaristice din data survenirii modificărilor să modifice prezentul Contract prin acorduri
adiţionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adiţionale în termenul stabilit în prezentul
subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automată a Contractului.
8. Corespondenţa
8.1. Corespondenţa ce ţine de derularea prezentului Contract se efectuează în scris prin poştă,
fax, curier sau în format electronic la adresele de corespondenţă menţionate în rechizitele Contractului.
8.2. Fiecare Parte contractantă este obligată, în termen de 3 zile din data la care intervin
modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax, adresă electronică oficială), să notifice celeilalte
Părţi contractante schimbarea survenită.”
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1372 din 23 decembrie 2005
Contract
privind eliberarea către persoanele înregistrate Ia medicul
de familie a medicamentelor compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Qj - "gţf Jjls 2017
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin intermediul Agenţiei Teritoriale Centru, (în continuare - Compania),
reprezentată de către UaLc&Q-ej>*> care acţionează în baza Statutului, şi Instituţia medico-sanitară
(denânirea deplină, numărul licenţei,
_________&> *6 0 ■ - fo . _______________________________,
/d a ta eliberării şi termenul de valabilitate)
reprezentată de către CL^-eu-e S tc - £ e a ______________ _ (în continuare - Prestator), care acţionează în baza
rjbL&jdZct '. (ambele în continuare - Părţi) au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:
1. Obiectul Contractului
1.1. Prezentul Contract reglementează drepturile şi obligaţiile Companiei şi Prestatorului în procesul eliberării către
persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală (în continuare - medicamente compensate) şi modul de compensare a cheltuielilor suportate de către Prestator pentru
procurarea acestor medicamente.
1.2. în executarea obligaţiilor lor contractuale, Părţile se conduc de prevederile legislaţiei în vigoare, actele normative din
domeniu ale Ministerului Sănătăţii şi ale Companiei, Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru
tratament în condiţii de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie (în continuare - Regulament).
2. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului
2.1. Prestatorul are dreptul:
a) să primească de la Companie, în baza facturilor emise şi documentelor însoţitoare, sumele pentru medicamentele
compensate eliberate conform Regulamentului;
b) să fie informat permanent şi din timp asupra modalităţii de eliberare a medicamentelor compensate;
c) să cunoască condiţiile contractelor de eliberare a medicamentelor compensate;
d) să-şi organizeze activitatea proprie pe vederea eficientizării procesului de eliberare a medicamentelor compensate, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare;
e) să încaseze de la persoanele înregistrate la medicul de familie contribuţia personală, reprezentînd diferenţa dintre preţul
de vînzare cu amănuntul al medicamentelor şi suma compensată de Companie;
f) să prezinte Companiei propuneri de perfecţionare a mecanismului de eliberare a medicamentelor compensate.
2.2. Prestatorul este obligat:
a) să se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevăzute în lista medicamentelor compensate, aprobată în modul
stabilit, şi să aibă permanent în stoc produse comerciale ale aceleiaşi denumiri comune internaţionale (DCI), care au preţurile cele
mai mici disponibile pe piaţă;
b) să elibereze persoanelor înregistrate la medicul de familie medicamentele compensate numai în baza reţetelor de model
stabilit, la prezentarea actului de identitate;
c) să informeze persoana înregistrată la medicul de familie despre drepturile şi obligaţiile ei privind medicamentele
compensate, precum şi despre modul de utilizare a acestora;
d) să nu substituie medicamentul prescris în reţetă cu un alt medicament şi să elibereze medicamente conform prescrierii
medicului;
e) să nu elibereze medicamente în baza reţetelor cu termen de valabilitate expirat, falsificate sau care nu conţin datele
obligatorii de prescriere şi eliberare a medicamentelor compensate stabilite de Regulament;
I) să informeze în scris Compania despre toate circumstanţele care pot influenţa executarea obligaţiilor conform
prezentului Contract:
anularea, suspendarea sau expirarea acţiunii licenţei sau acreditării Prestatorului - a doua zi după survenirea faptelor
indicate;modificarea listei filialelor şi reprezentanţelor amplasate la o altă adresă juridică decît Prestatorul - cu cel puţin 5 zile
înaintea datei cînd acestea vor începe eliberarea medicamentelor compensate;
modificarea datelor de identificare ale Prestatorului sau alte circumstanţe - în termen de 5 zile de la survenirea lor;
g) să practice o evidenţă de gestiune cantitativ valorică pentru fiecare tip de medicamente compensate;
h) să prezinte agenţiei teritoriale a Companiei, pînă la data de 5 a fiecărei luni, raportul despre medicamentele compensate
eliberate pe parcursul lunii precedente, conform modelului stabilit de Companie, şi factura pentru achitarea sumelor compensate,
anexînd în original primul exemplar al tuturor reţetelor ce conţin medicamente compensate eliberate persoanelor înregistrate la
medicul de familie în luna de gestiune;
i) să verifice permanent respectarea ordinii de eliberare a medicamentelor compensate de către filialele şi reprezentanţele
sale;
j) să practice în farmacii un adaos comercial de cel mult 15% pentru medicamentele compensate de Companie;
k) să fie dotat cu tehnică de calcul şi programe corespunzătoare cerinţelor de raportare înaintate de Companie;
1) să accepte controlul din partea Companiei asupra respectării condiţiilor prezentului Contract, ordinii de eliberare a
medicamentelor compensate, actelor ae acniziţie a lor şi altor acte relevante pentru evidenţa, stocarea şi decontarea
medicamentelor compensate;
m) în termen de 15 zile din momentul primirii actului de control al Companiei, să transfere suma primită nejustificat din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe contul Companiei, împreună cu o amendă de 10% din această sumă;
n) să păstreze la loc vizibil condica de sugestii şi reclamaţii, numerotată şi ştampilată de Companie.
[Pct.2.2 modificat prin Hot.Gav. nr.595 din 12.08.2013, în vigoare 23.08.2013]
[Pct.2.2. completat prin Hot.Guv. nr. 323 din 28.04.2010, învigoare 04.05.2010]
3. Drepturile şi obligaţiile Companiei
3.1. Compania are dreptul:
a) să nu deconteze sumele compensate în baza reţetelor cu termen de valabilitate expirat, falsificate sau care nu conţin
datele obligatorii privind eliberarea acestora, stabilite potrivit Regulamentului;
b) să verifice respectarea clauzelor contractuale de către Prestator, corectitudinea completării facturilor şi rapoartelor;
c) să ceară de la Prestator restituirea mijloacelor financiare obţinute nejustificat din fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală;
d) în caz de neîndeplinire de către Prestator a obligaţiilor prevăzute în pct.2.2 lit.m), să reţină sumele respective din contul
transferurilor următoare sau, în cazul rezilierii Contractului, să acţioneze Prestatorul în judecată pentru încasarea acestor sume.
3.2. Compania este obligată:
a) să încheie contracte privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală numai cu instituţiile farmaceutice care activează în conformitate cu
legislaţia şi care îndeplinesc criteriile de selecţie;
b) să achite factura Prestatorului timp de o lună de la data recepţionării ei. în cazul în care factura prezentată necesită o
verificare suplimentară şi efectuarea controlului respectării de către Prestator a condiţiilor contractuale şi documentelor contabile,
termenul de achitare a facturii poate fi prelungit, dar nu mai mult decît cu 15 zile;
c) dacă Prestatorul prezintă factura în termenul stabilit de prezentul Contract, iar Compania nu respectă termenele de
achitare prevăzute în pct.3.2 lit.b), să achite o majorare de întîrziere în mărime de 0,01 % din suma restantă pentru fiecare zi de
întîrziere.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.595 din 12.08.2013, în vigoare 23.08.2013]
4. Termenul Contractului şi încetarea lui
4.1. Contractul este valabil de la 1 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018.
4.2. Contractul poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul ambelor părţi.
4.3. Contractul poate fi reziliat din iniţiativa unei părţi, prin notificarea scrisă cu 30 zile înainte de data la care se solicită
rezilierea, în cazul în care cealaltă parte nu-şi execută obligaţiile stabilite prin prezentul Contract.
4.4. Contractul îşi încetează acţiunea imediat în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a uneia din Părţi, în caz de
expirare a licenţei sau acreditării Prestatorului. Contractul se suspendă pe perioada de suspendare a activităţii sau licenţei
Prestatorului.
4.5. Dacă pînă la 15 decembrie a anului curent de gestiune nici una dintre Părţi nu va anunţa rezilierea Contractului, el se
consideră prelungit automat pentru încă 1 an.
5. Dispoziţii finale
5.1. Conform prezentului Contract, se consideră primire nejustificată a mijloacelor financiare din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală acele cazuri cînd Prestatorul, încălcînd prevederile prezentului Contract şi ale Regulamentului, a
eliberat persoanelor înregistrate la medicul de familie medicamente compensate, le-a inclus în factura prezentată Companiei şi a
primit plata conform acestei facturi.
5.2. Dacă Prestatorul depistează de sine stătător că a primit nejustificat mijloace financiare din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală şi le returnează pînă la începerea controlului din partea Companiei, amenda nu se aplică.
5.3. Refuzul Prestatorului de a pune la dispoziţia Companiei actele de evidenţă a medicamentelor şi documentele în baza
cărora se decontează acestea de către Companie conduce la sistarea plăţilor în curs către Prestator pînă la următorul control.
5.31. Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea sau alte pretenţii ce decurg din
prezentul Contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri de soluţionare amiabilă. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă ţin de
competenţa instanţelor judecătoreşti abilitate conform legislaţiei în vigoare.
5.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, ambele cu aceeaşi putere juridică.
[Pct.5 completat prin Hot.Guv. nr.595 din 12.08.2013, în vigoare 23.08.2013]
6. Adresele juridice şi datele de identificare ale Părţilor
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
mun. Chişinău str.Vlaicu Pîrcălab nr.46 Prestatorul
IDNO: 1007601007778
MF - Trezoreria de Stat